Isinagawanoong August 7, 2014 ang seminar tungkolsa Anti-Violence Against Women and Their Children sa Parish Pastoral Center, Our Lady Sorrows Parish, Dolores, City of San Fernando, Pampanga.

Pinangunahanitongmgaopisyalng Integrated Bar of the Philippines (IBP) Pampanga Chapter sapamumunoni Atty. Paul Maglalangkabilangangkanyangmgakasamahannasina Atty. VinaSalonga, Atty. Socrates Padua at Atty. Vicente Macalino. Angokasyonnaito ay dinaluhan din ng Catholic Women’s League (CWL) Dolores, mgakinatawanngFernandina’s Women Federationmgaempleyado at Board of Directors nasina Chairperson Tonette Orejas, Director FelicitasMaglalang at Director TeresitaTablanteng City of San Fernando Water District (CSFWD).

Tinalakaysaarawnaitoangkonseptong GAD kaugnayangmgaisyu atusapingayundinang Magna Cartasakarapatanngmgakababaihannamagingligtassaanumangpananakitlalonasausapangsekswal at mgaimpormasyontungkolsakanilangmgakarapatanat Republic Act 9262.

Binigyan din ngpagkakataonangmgadumalonaitanongangilansamgaisyunilatungkolsakanilangmgakarapatan at legal issues. Sapagtatapos ay binigyanng Plaque of Appreciation angmga invited speakers at masayangnagsalosalunch nainihandang CSFWD.

Angnaturangaktibidad ay nagingmakabuluhansabawa’tisanadumalo at masayangnaiuwiangmgamakabagongalituntuninukolsakarapatanngmgakababaihan at